Zasady dowozu uczestników

Uczestnicy mogą być dowożeni do Warsztatu:

Samochodem służbowym Warsztatu przy założeniach:

a) transport uczestnika samochodem Warsztatu może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług;

b) pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatu mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, niewidomi i ociemniali;

c) uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione w pkt. b) dowożeni są do Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników wymienionymi w pkt b) i w samochodzie są wolne miejsca;

d) kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON dokonuje Kierownik Warsztatu w porozumieniu z Radą Programową.

Nasz Pan Kierowca - Jacek Wasyńczuk